ДОГОВОР АРЕНДЫ vs ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ: ПРАВИЛА РАЗГРАНИЧЕНИЯ

Підприємство уклало договір оренди длязберігання пестицидів. За договором нашепідприємство виступає орендодавцем. Наразі виниклапроблема з доведенням юридичної сили вказаногодоговору. Підставою для цього стало нібитонеправильне його оформлення:указується,що насправді має місце не оренда, а зберігання.

Як нам довести, що між сторонами існувалидоговірні відносини саме з оренди?

ВІДПОВІДЬ: Аби правильно кваліфікувативідносини, що виникли за договором,потрібно проаналізувати його положення.Роз’яснимо.

Основна відмінність між орендою й зберіганням— предмет договору.

 

Предмет договору оренди

Наймодавець передає або зобов’язується, передатинаймачеві майно в користування за плату на певнийстрок (ч. 1 ст. 759 ЦКУ).

Приклад відповідного положення договору:

“Орендодавець передає, а Орендар приймає в орендунерухоме майно (складське приміщення), розміщенеза адресою …”

 

Предмет договору зберігання

Зберігач зобов’язується зберігати річ, яка переданайому другою стороною (поклажодавцем), і повернутиїї останньому в схоронності (ч. 1 ст. 936 ЦКУ).

Приклад відповідного положення договору:

“Зберігач зобов’язується зберігати й повернути всхоронності предмет зберігання, який передано йомуПоклажодавцем. Відомості про предмет зберігання:

найменування майна — < …> , кількість майна — < …> ,одиниця виміру майна — < …> , загальна вартість —< …>»

 

Тож договір оренди укладають для надання орендареві права оплатного користування майном для здійснення своєї підприємницької діяльності з метою отримання прибутку від використання майна за його цільовим призначенням. На відміну від оренди, договір зберігання майнаукладають в інтересах поклажодавця з метоюзабезпечення схоронності майна в тому вигляді,у якому його передали на зберігання і, за загальнимправилом, не допускається користуваннязберігачем цим. майном, а тим більше переданняйого в користування іншим особам (рішення господарськогосуду Луганської області від 29.12.11 р.у справі № 17/130ПД/20111).

Проілюструємо цю різницю.

СИТУАЦІЯ 1: Оренда. ТОВ “Котигорошко” надаєв оренду ТОВ “Веселий вовк” склад строкомна два роки. Отже, сторони підписують акт приймання-передачі складу. І ТОВ “Котигорошко”,хоча й залишається його власником і може контролювати,чи дотримують умов використанняпредмету оренди, жодних дій щодо складу не вчиняєта немає прямого впливу на його використання.

Відповідно, ТОВ “Веселий вовк” користуєтьсяскладом на свій розсуд, у т. ч. для зберігання на ньомупестицидів чи іншого майна (але не порушуючиумов договору). Якщо це передбачено договором,орендар може передати склад у піднайм.

...

Жодної відповідальності за схоронність майна,яке ТОВ “Веселий вовк” розміщуватиме на орендованомускладі, ТОВ “Котигорошко” не несе.

До речі, якщо договір оренди нерухомого майнаукладено на строк три роки й більше, потрібноздійснити держреєстрацію права оренди2 (ст. 794ЦКУ).

СИТУАЦІЯ 2: Зберігання. ТОВ “Веселий вовк”передає майно на зберігання ТОВ “Котигорошко”.

Його передачу також оформлюють відповіднимидокументами (наприклад, актом приймання-передачі майна на зберігання). ТОВ “Котигорошкодля зберігання може використовувати власнийабо орендований склад. Разом із тим ТОВ “Веселийвовк” не має права користуватися складом (його володільцемі користувачем є ТОВ “Котигорошко”),а ТОВ “Котигорошкозобов ’язане спершу прийнятина зберігання майно, а потім повернути йогопоклажодавцю в повній схоронностіОтже, якщо за договором передають склад ідоговір не встановлює обов’язку сторони забезпечитисхоронність майна, яке буде розміщенеіншою стороною на цьому складі — однозначномаємо справу з договором оренди. Коли ж удоговорі прописано передання майна від сторони,названої орендарем, стороні, названій орендодавцем,і водночас остання відповідає за схоронністьпереданого майна, то незалежно відіменування сторін маємо договір зберігання.

Описані випадки трапляються в судовій практиці(наприклад, така фраза в договорі:” Орендодавецьзабезпечує збереження товару Орендаря”).Тодісуди звертаються до ст. 235 ЦКУ Відповідно до неїудаваним є правочин, який вчинено сторонамидля приховання іншого правочину, котрий вонинасправді вчинили. Коли суд установить фактучинення удаваного правочину, тоді відносинисторін регулюються правилами щодо правочину, який сторони насправді вчинили. Тобто якщосторони назвали себе орендодавцем і орендарем,а правочин — договором оренди, хоча насправдівстановили, що “одна сторона зобов’язуєтьсязберігати річ, яка передана їй другою стороною,і повернути її в схоронності”, — лише на цій підставідоговір не може бути визнано недійсним. Суддо таких відносин застосовує законодавство прозберігання (п. 25 постанови Пленуму ВерховногоСуду України “Про судову практику розглядуцивільних справ про визнання правочинів недійсними”від 06.11.09 р.№ 9). Якщо сторони насправдіуклали договір зберігання, порушивши вимоги,які висуваються до таких договорів, то це можестати підставою для визнання його недійсниму судовому порядку (див. постанову ВГСУ від18.04.12 р. у справі № 55/87-3/3373, рішення господарськогосуду Луганської області від 29.12.11 р.у справі № 17/130пд/20114).

Специфіка зберігання пестицидів

Ситуація ускладнена законодавчими вимогамидо зберігання пестицидів (Пестициди — токсичні речовини, їх сполуки або сумішіречовин хімічного чи біологічного походження, призначенідля нищення, регуляції та припинення розвитку шкідливихорганізмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини,тварини, люди й завдається шкоди матеріальним цінностям,а також гризунів, бур ‘янів, деревної, чагарниковоїрослинності, засмічуючих видів риб (абз. 2 ст. 1 Закону пропестициди).). Ця діяльність не

вимагає ліцензії, однак урегульована цілою низкоюнормативно-правових актів. Насамперед,Законом про пестициди. Він, зокрема, передбачає(ст. 11):

— особи, діяльність яких пов’язана зі зберіганнямпестицидів і агрохімікатів, повинні отриматидопуск (посвідчення) на право роботи з ними. Його видачу врегульовує постанова № 746;

—     госпдіяльність у сфері зберігання пестицидів і агрохімікатів підлягає обов’язковому страхуванню.

Окрім того, ДСанПіН 8.8.1.2.001 містять додаткові вимоги до госпсуб’єктів-зберігачів пестицидів. Ідеться, серед іншого, про те, що:

— зберігання пестицидів допускається тількив спеціально призначених для цього складах

(пп. 5.1.1);

— територія складу має бути огороджена, озеленена,мати два виїзди (пп. 5.1.9).

— склад і його територія повинні мати чітке зонування(пп. 5.1.10);

— склад повинен мати такі функціональні відділення(секції): загальне відділення для зберіганняпестицидів; відділення для зберігання пожежо- івибухонебезпечних речовин та відділення длязберігання надзвичайно небезпечних речовин(І клас небезпечності) — пп. 5.1.13;

— наявність на складі централізованого водопостачанняабо обладнання “малої каналізації”

(чи ємнісне накопичення з регуляторним знешкодженнямі вивезенням вмісту в спеціально

відведені місця) — пп. 5.1.5;

— вантажно-розвантажувальні роботи на складахповинні бути механізовані (пп. 5.1.16) тощо.

Зберігання пестицидів на складіможливе лише після його погодженняустановами санепідслужби та охорони природи й отримання паспорта

(п. 5.1.21 ДСанПіН 8.8.1.2.001).

Повернимося до наших героїв— ТОВ”Котигорошко” і ТОВ “Веселий вовк”. Відтого, які відносини (оренди чи зберігання) виникаютьміж ними, і залежатиме, чи потрібнозберігану дотримуватися вимог щодо зберіганняпестицидів.

Висновок

Якщо договір передбачає передачу будівлій разом із тим орендодавець не бере насебе відповідальності за схоронність того,що зберігатиметься в цій будівлі, то маємісце оренда. Отже, уся відповідальністьза дотримання санітарно-гігієнічного законодавствау сфері зберігання пестицидівлежатиме на орендарі (навіть коли орендодавецьзнав, що надає в оренду(склад длязберігання пестицидів).

 

Родіон ДВОРКІН, юрист, м. Київ

Список використаних

нормативно-правових актів:

1. ЦКУ — Цивільний кодекс України.

2. Закон про пестициди — Закон України “Про пестицидиі агрохімікати” від 02.03.95 р. № 86/95-ВР.

3. Постанова № 746 — постанова КМУ “Про затвердженняПорядку одержання допуску (посвідчення)на право роботи, пов’язаної з транспортуванням,зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидамиі агрохімікатами” від 18.09.95 р. № 746.

4. ДСанПіН 8.8.1.2.001 — Державні санітарні правила”Транспортування, зберігання та застосування пестицидіву народному господарстві” ДСанПіН 8.8.1.2.001-98,затверджені постановою Головного державного санітарноголікаря України від 03.08.98 р. № 1.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *