Доплата за класність водіям

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант, директор Навчального центру “Домінанта” 

 

За наявності яких документів встановлюється класність водіям?

Чи можна визначити класність за допомогою посвідчення водія, як саме?

Яким водіям присвоють класність?

Згiдно з постановою Верховної Ради України від 12.09.91 р. № 1545-ХІІ «Про порядок тимчасової дiї на територiї України окремих актiв законодавства Союзу РСР» до прийняття вiдповiдних актiв законодавства України на територiї республiки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, якi не врегульовано законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституцiї i законам України. Тому сьогоднi пiд час встановлення класностi водiям автомобiлiв слiд керуватися Квалiфiкацiйним довiдником професiй робiтникiв, яким установлюються мiсячнi оклади, затвердженим постановою Держкомпрацi СРСР i ВЦРПС вiд 20.02.1984 р. № 58/3-102.

Вiдповiдно до роздiлу «Автотранспорт i мiський електротранспорт» зазначеного Квалiфiкацiйного довiдника квалiфiкацiя 3, 2, 1-го класiв може бути присвоєна водiям автомобiлiв, якi:

1) пройшли пiдготовку або перепiдготовку в навчальних закладах за єдиними програмами, затвердженими в установленому порядку;

2) i отримали посвiдчення водiя з позначкою, що дає право керувати транспортними засобами певних категорiй («В», «С», «D», «Е»).

 

Додаткові кваліфікаційні вимоги обов’язкові!

Крiм вимог, передбачених квалiфiкацiйними характеристиками, для присвоєння квалiфiкацiї 2-го i 1-го класiв водiї автомобiлiв повиннi мати:

1)      хорошi показники в роботi, а саме систематично виконувати плани, графiки перевезень i розкладу руху, не мати перевитрат пального порiвняно з установленими нормами;

2)      дотримуватися трудової i виробничої дисциплiни, закрема не мати за останнi три роки роботи порушень правил дорожнього руху, якi спричинили дорожньо-транспортнi пригоди або призвели до позбавлення водiйських прав, а також протягом останнього року – порушень правил технiчної експлуатацiї, правил технiки безпеки i робочих iнструкцiй.

...

Якщо водiй автомобiля 2-го чи 1-го класу не виконує вимоги, передбаченi вiдповiдною квалiфiкацiйною характеристикою, або зазначенi вище додатковi вимоги, адмiнiстрацiя пiдприємства може знизити йому клас квалiфiкацiї.

Автор звертає увагу, що згiдно з квалiфiкацiйними характеристиками:

  • водiй автомобiля 3-го класу керує одиночними легковими та вантажними автомобiлями всiх типiв i марок, вiднесених до однiєї з категорiй транспортних засобiв “В” чи “С”, або лише автобусами, вiднесеними до категорiї транспортних засобiв “D”. Для керування автомобiлями, обладнаними спецiальними звуковими i свiтловими сигналами, необхiдно мати безперервний стаж роботи водiєм автомобiля не менше трьох рокiв;
  • водiй автомобiля 2-го класу керує легковими i вантажними автомобiлями всiх типiв i марок, вiднесених до категорiй транспортних засобiв «В», «С» i «Е», або автобусами, вiднесеними до категорiї транспортних засобiв «D» або «D» i «Е». Квалiфiкацiя 2-го класу може бути присвоєна за умови безперервного стажу роботи не менше трьох рокiв водiєм автомобiля 3-го класу на цьому пiдприємствi;
  • водiй автомобiля 1-го класу керує легковими i вантажними автомобiлями i автобусами усiх типiв i марок, вiднесених до категорiй транспортних засобiв «В», «С», «D» i «Е». Квалiфiкацiя цього класу може бути присвоєна за умови безперервного стажу роботи не менше двох рокiв водiєм автомобiля 2-го класу на цьому пiдприємствi.

 

Що треба для встановленні класності водіям?

Як бачите, для встановлення підприємством водію певного класу достаньо мати посвідчення водія, стаж роботи водієм та виконання прави дорожнього руху.

Класнiсть присвоюється наказом по пiдприємству на пiдставi рiшення квалiфiкацiйної комiсiї водiям автомобiлiв, якi постiйно виконують покладенi на них обов’язки, дотримують вимоги трудової й транспортної дисциплiни, не порушують правила технiчної експлуатацiї, технiчної безпеки та вiдповiдають окремим категорiям транспортних засобiв.

Зокрема, водiй 2-го класу повинен мати посвiдчення на право управлiння транспортними засобами категорiї «В», «С» i «Е» або «Д» та «Е». Водiй 1-го класу – «В», «С», «Д» та «Е».

Якщо водiй систематично порушує трудову і транспортну дисциплiну, адмiнiстрацiя пiдприємства має право знизити йому клас квалiфiкацiї, про що оголошується наказом керiвника пiдприємства iз занесенням до трудової книжки.

 

Про режим роботи та оплату праці водіїв

При встановленнi режимiв роботи водiїв (складаннi графiкiв роботи) необхiдно дотримуватись норм тривалостi робочого часу i вiдпочинку, встановлених законодавством та iншими нормативно-правовими актами України, зокрема:

ü  Положенням про робочий час i час вiдпочинку водiїв колiсних транспортних засобiв, затвердженим наказом Мiнтрансу України вiд 07.06.2010 р. № 340 «Про затвердження Положення про робочий час i час вiдпочинку водiїв автотранспортних засобiв», яке було розроблено з урахуванням вимог КЗпП,

ü  Конвенцiєю МОП № 153 Про тривалiсть робочого часу та перiоди вiдпочинку дорожньому транспортi,

ü  Рекомендацiями МОП № 161 Щодо тривалостi робочого часу, перiодiв вiдпочинку на дорожньому транспортi

ü  Європейською Угодою, що стосується екiпажiв транспортних засобiв, якi здiйснюють мiжнароднi автомобiльнi перевезення (ЄУТР).

Вiдповiдно до ст. 97 КЗпП оплата працi працiвникiв здiйснюється за погодинною, вiдрядною або iншими системами оплати працi. Тому право вибору форми оплати працi надано пiдприємству, зокрема водiй може бути прийнятий як на фiксований оклад, так i на погодинну тарифну ставку.

При цьому розмiр тарифних ставок працiвникiв на госпрозрахункових пiдприємствахмає встановлюватися з урахуванням мiжквалiфiкацiйних (мiжпосадових) спiввiдношень.

Так, розмiри тарифних ставок водiїв автомобiлiв визначають виходячи з параметрiв i призначення автомобiля. Тарифнi ставки водiїв автотранспортних засобiв залежать вiд категорiй (водiї вантажних, легкових автомобiлiв, механiзатори тощо), груп автомобiлiв (бортовi автомобiлi, фургони, автокрани, автомобiлi по перевезенню цементу тощо) та їх вантажопiдйомностi.

Щодо встановлення водiям доплат i надбавок, то пiдприємства, з урахуванням їх фiнансових можливостей, самостiйно вирiшують питання встановлення водiям надбавок за класнiсть у колективному договорi або iншому локальному документi пiдприємства про оплату працi.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *