Может ли налогоплательщик при начислении амортизации в налоговом учете использовать минимально допустимый срок полезного использования объекта, если приказом об учетной политике с целью составления финансовой отчетности срок полезного использования такого объекта установлено больше?

Чи може платник податку при нарахуванні амортизації в податковому обліку використовувати мінімально допустимий строк корисного використання об’єкта, якщо наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності строк корисного використання такого об’єкта встановлено більший?

Відповідь: Згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби” строк корисного використання (експлуатації) – це очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг). 

...

Відповідно до п. 145.1.2 ПКУ нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше, ніж визначено в п. 145.1 ПКУ, і призупиняється на період його виводу з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації. 

При визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід враховувати: очікуване використання об’єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності; фізичний та моральний знос, що передбачається; правові або інші обмеження щодо строків використання об’єкта та інші фактори (п. 145.1.3 ПКУ). 

Відповідно до п. 145.1.4 ПКУ строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання, але він не може бути меншим, ніж визначено в пункті 145.1 ПКУ. 

Отже, при придбанні основних засобів строк корисного використання (експлуатації) об’єкта для нарахування амортизації в податковому обліку не може бути менше строку, визначеного в наказі по підприємству, а також менше, ніж визначено в пункті 145.1 ст. 145 ПКУ. 

Джерело: База податкових знань

Висновок: Цілком логічне роз’яснення. Варто зазначити що, якщо наказом про облікову політику строк корисного використання ОЗ встановлено більший, ніж мінімально допустимий строк корисного використання згідно з ПКУ, то платник податку при нарахуванні амортизації в податковому обліку повинен використовувати строк корисного використання ОЗ, встановлений наказом про облікову політику.

Резюме: При придбанні ОЗ строк корисного використання (експлуатації) об’єкта для нарахування амортизації в податковому обліку не може бути менше строку, визначеного в наказі по підприємству, а також менше встановленого законодавством мінімально допустимого строку їх амортизації.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *