Пiдсумований облiк робочого часу визначається графiком роботи i вiдповiдно облiковується, тому пiдстав установлювати таким працiвникам ненормований робочий день не вбачається

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Сектор режимiв працi, вiдпочинку та норм працi

Про встановлення ненормованого робочого часу

Питання: Орiентовним перелiком посад працiвникiв з ненормованим робочим днем у державних архiвних установах визначено професiї робiтника з ремонту та налагодження електронного та iншого особливо складного обладнання, слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування, слюсаря-ремонтиика, електромонтера з ремонту електроустаткування, електромонтера з обслуговування електроустановок, столяра, машинiста холодильних установок, прибиральника виробничих (службових) примiщень, прибиральника територiї, пiдсобного робiтника, строжа, гардеробника.

Чи не суперечить законодавству про працю встановлення за робiтничими професiями ненормованого робочого дня i чи не пiдмiняється в такому разi норма щодо застосування понаднормових робiт у виняткових випадках, зазначених ст. 62 КЗпП?

...

Вiдповiдь: Чинним законодавством порядок й умови застосування режиму роботи з ненормованим робочим днем не регулюються.

Згiдно з п. 1 Рекомендацiй щодо порядку надання працiвникам з ненормованим робочим днем щорiчної додаткової вiдпустки за особливий характер працi, затверджених наказом Мiнпрацi України вiд 10.10.97 р. N 7 (далi – Рекомендацiї), ненормований робочий день – це особливий режим робочого часу, який установлюється для певної категорiї працiвникiв у разi неможливостi нормування часу трудового процесу. За потреби ця категорiя працiвникiв виконує роботу понад нормальну тривалiсть робочого часу (така робота не вважається надурочною).

Рекомендацiї не реєструються в Мiнiстерствi юстицiї України в установленому порядку, а тому не є нормативним актом i мають рекомендацiйно-iнформативний характер.

Вiдповiдно до п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону України “Про вiдпустки” щорiчна додаткова вiдпустка працiвникам з ненормованим робочим днем надається тривалiстю до семи календарних днiв згiдно iз списками посад, робiт та професiй, визначених колективним договором, угодою.

Отже, список професiй i посад працiвникiв з ненормованим робочим днем затверджується на пiдприємствi як додаток до колективного Договору.

Згiдно зi ст. 61 КЗпП на безперервно дiючих пiдприємствах, в установах, органiзацiях, а також на окремих виробництвах, у цехах, на дiльницях, у вiддiленнях i на деяких видах робiт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержано встановленої для такої категорiї працiвникiв щоденної або щотижневої тривалостi робочого часу, допускається за погодженням з профспiлковим комiтетом пiдприємства, установи, органiзацiї запровадження пiдсумованого облiку робочого часу з тим, щоб тривалiсть робочого часу за облiковий перiод не перевищувала нормального числа робочих годин.

Щоденна або щотижнева тривалiсть робочого часу, встановлена графiком, може коливатися впродовж облiкового перiоду, але загальна сума годин роботи за облiковий перiод має дорiвнювати нормi робочого часу в облiковому перiодi.

Час, вiдпрацьований понад норму тривалостi робочого часу за облiковий перiод, вважається надурочним й оплачується згiдно зi ст. 106 КЗпП.

Пiдсумований облiк робочого часу кожного працiвника проводиться за табелем виходiв на роботу та затвердженим графiком роботи (змiнностi) за облiковий перiод.

Оскiльки робочий час працiвникiв з пiдсумованим облiком робочого часу чiтко й однозначно визначається графiком роботи i вiдповiдно облiковується, пiдстав установлювати таким працiвникам ненормований робочий день не вбачається.

Вiталiна КОРКУШКО, завiдувач сектору

“Праця i зарплата” N 23 (1035), 21 червня 2017 р.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *