Відрядження чи семінар: «трудові» порівняння, витрати, оподаткування

Постiйнi змiни в законодавствi змушують пiдприємства нести витрати на iнформацiйний супровiд, навчати своїх працiвникiв, пiдвищувати їхнiй професiйний рiвень, у тому числi за допомогою участi в семiнарах. З огляду на норми листа Мiнфiну України вiд 20.05.2013 р. № 31-07230-16-27/15177 «Про службовi вiдрядження» (далi – лист № 15177) не один рiк виникають питання’щодо вiдображення таких витрат в облiку та оподаткуваннi. Спробуємо розiбратися в цьому питаннi i насамперед визначимо, що таке семiнар (пiдвищення квалiфiкацiї), а що таке вiдрядження для отримання консультацiйних послуг.

За Українським юридичним термiнологiчним словником семiнар – це форма групової роботи за участю запрошених, мета якої – обмiн iнформацiєю з певної теми. Порядок оподаткування таких операцiй, як поїздка на семiнар чи вiдрядження для отримання консультацiйних послуг, залежить вiд того, як пiдприємство уклало договiр та оформило пiдтверднi (первиннi) документи. Iнакше кажучи, потрiбно чiтко визначитися: це вiдрядження для отримання iнформацiйно-консультацiйних послуг чи пiдвищення квалiфiкацiї.

Вiдповiдно до Iнструкцiї про службовi вiдрядження в межах України i за кордон, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 13.03.98 р. № 59 (далi – Iнструкцiя № 59), службовим вiдрядженням вважається поїздка працiвника за розпорядженням керiвника пiдприємства на певний термiн в iнший населений пункт для виконання службового доручення поза мiсцем його постiйної роботи.

Направлення працiвника на навчання, зокрема на семiнар, не є службовим вiдрядженням.

Гарантiї i компенсацiї для працiвникiв, що направляються для пiдвищення квалiфiкацiї, пiдготовки, перепiдготовки i навчання iнших професiй з вiдривом вiд виробництва, встановленi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.06.97 р. № 695 «Про гарантiї i компенсацiї для працiвникiв, що направляються для пiдвищення квалiфiкацiї, пiдготовки, перепiдготовки, навчання iншим професiям з вiдривом вiд виробництва» (далi – постанова № 695).

Доволi часто пiдприємство оплачує участь у семiнарi, який проводиться в iншому населеному пунктi, так би мовити, на виїздi. У такому разi керiвник має направити працiвника на пiдвищення квалiфiкацiї з метою вiдвiдування семiнару i компенсувати йому витрати вiдповiдно до постанови № 695. Якщо працiвника вiдряджають для отримання iнформацiйно-консультацiйних послуг, то в такому разi оформлюється вiдрядження.

Гарантiї i компенсацiї працiвникам, якi вiдряджаються для отримання консультацiйних послуг, установлено рiзними нормативними актами та систематизовано в табл. 1.

Таблиця 1

Гарантiї i компенсацiї працiвникам, якi вiдряджаються для отримання консультацiйних послуг

  Вид гарантiї та компенсацiї

Законодавча норма

Змiст гарантiї та компенсацiї

Оплата працi ст. 121 КЗпП, Порядок № 100 за умовами трудового договору, але не нижче вiд середнього заробiтку
Проїзд до мiсця навчання i назад пп. 170.9.1 п.170.9 ст. 170 Податкового кодексу України оплата проїзду, в тому числi бронювання, перевезення багажу, користування постiльними речами, страховка
Добовi розмiр не обмежений, але з метою оподаткування до витрат добовi вiдносять у сумi, що не перевищує у 2016 р. – 275,60 грн в Українi та 1033,50 грн – за кордоном
Iншi витрати витрати на побутовi послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи бiлизни), включенi до рахункiв iз готелю, обов’язкове страхування та iншi документально оформленi витрати
Телефоннi розмови службовi телефоннi розмови

Правовою пiдставою надання консультацiйних послуг є договiр на їхнє надання. При цьому потрiбно стежити за КВЕД, якi мiстяться в статистичних довiдках суб’єкта господарювання – надавача послуг (згiдно з наказом Державного комiтету з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 11.10.2010 р. № 457 «Класифiкацiя видiв економiчної дiяльностi ДК 009:2010» (далi – наказ № 457) : КВЕД 62.02 – Консультування з питань iнформатизацiї; КВЕД 63 – Надання iнформацiйних послуг; КВЕД 69.20 – Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування; КВЕД 70.22 – Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування; КВЕД 71.12 – Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах; КВЕД 69.10 – Дiяльнiсть у сферi права. Саме цi КВЕДи є пiдставою для правомiрного надання консультацiйних послуг, а в пiдприємства, що їх придбаває, – для вiднесення до витратної частини консультацiйних послуг.

...

Iнша справа – пiдвищення квалiфiкацiї. У результатi цього працiвники набувають професiйних знань, умiнь i навичок, якi не регламентованi мiсцем набуття, строком i формою навчання. Тривалiсть короткострокового пiдвищення квалiфiкацiї – до 72 год, довготермiнове – вiд 72 до 500 год. Отже, якщо в результатi участi в семiнарi змiнено квалiфiкацiю працiвника, а саме: розширено та поглиблено професiйнi знання, умiння i навики, то такi витрати з метою оподаткування розглядаються як витрати платника податку на перепiдготовку й пiдвищення квалiфiкацiї. При цьому зауважимо, що суб’єкт господарювання, який надає послуги з навчання, пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї, повинен мати вiдповiдний КВЕД у статистичнiй довiдцi (згiдно з наказом № 457) : КВЕД 85.59 «Iншi види освiти, н. в. i. у.».

У договорi та актi наданих послуг мають мiститися саме послуги з iнших видiв освiти (пiдготовка, перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї). За результатами неформального навчання видається довiдка, де зазначають професiю (спецiальнiсть), за якою провадилося навчання, напрям пiдвищення квалiфiкацiї та строки такого навчання.

Мiнiмальнi гарантiї i компенсацiї працiвникам, якi направляються для пiдвищення квалiфiкацiї, пiдготовки, перепiдготовки i навчання iнших професiй з вiдривом вiд виробництва, встановлено постановою № 695 (систематизовано в табл. 2).

Таблиця 2

Мiнiмальнi гарантiї i компенсацiї працiвникам, якi направляються для пiдвищення квалiфiкацiї, пiдготовки, перепiдготовки i навчання iнших професiй з вiдривом вiд виробництва

Вид гарантiї та компенсацiї

Законодавча норма

Змiст гарантiї та компенсацiї

Оплата працi ст. 122 КЗпП, Порядок № 100 збереження середньої заробiтної плати за основним мiсцем роботи за час навчання
Проїзд до мiсця навчання i назад пп. «б» п. 1 постанови № 695 оплата вартостi проїзду до мiсця навчання i назад
Добовi пп. «в» п. 1 постанови № 695 виплата добових за кожний день перебування в дорозi у розмiрi, встановленому законодавством для службових вiдряджень
Компенсацiя вартостi проживання пп. «в» п. 1 постанови № 695 у разi вiдсутностi гуртожитку вiдшкодування витрат, пов’язаних з наймом житлового примiщення, в порядку, встановленому законодавством для службових вiдряджень

Вiдповiдно до Iнструкцiї № 59 вiдрядженням вважається поїздка працiвника за розпорядженням керiвника пiдприємства на певний термiн в iнший населений пункт з метою виконання службового доручення поза мiсцем його постiйної роботи. З огляду на це направлення працiвника на семiнар, як на захiд в рамках навчання (пiдвищення квалiфiкацiї), не вважається службовим вiдрядженням. Саме на цiй позицiї наголошено в листi № 15177. Отже, в разi направлення працiвника на семiнар з метою пiдвищення його квалiфiкацiї в наказi зазначають, що вiн направляється на пiдвищення квалiфiкацiї. При цьому посвiдчення про вiдрядження (якщо воно застосовується на пiдприємствi) не виписується. Таким чином, ототожнювати вiдрядження та пiдвищення квалiфiкацiї не варто. Участь у семiнарi залежно вiд мети проведення та предмета послуг може бути й першим, i другим, а тому вибiр залишається за власником або керiвником виходячи з фiнансових можливостей пiдприємства та встановлених обмежень на певнi види послуг, наприклад фiнансовим планом. При цьому основним фактором є правильнiсть заповнення первинних документiв: наказу по пiдприємству, договору, акта наданих послуг.

Розглянемо порядок вiдображення таких витрат пiдприємства в розрiзi окремих податкiв.

Податок на прибуток

Змiни, внесенi в роздiл III Податкового кодексу України (далi – Кодекс), з 1 сiчня 2015 р. позбавили платникiв податку на прибуток проблем з вiдображенням таких витрат в облiку та розрахунку об’єкта оподаткування.

По-перше, вiдтепер пiдприємство не повинно доводити зв’язок понесених витрат на семiнар чи вiдрядження для отримання консультацiйних послуг зi своєю господарською дiяльнiстю.

По-друге, об’єкт оподаткування визначається за правилами бухгалтерського облiку. В бухгалтерському облiку витрати на участь працiвникiв у семiнарi (пiдвищення квалiфiкацiї) чи вiдрядження для отримання консультацiйних послуг вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони понесенi.

Факт надання послуги пiдтверджує акт наданих послуг. Окремої форми такого акта не передбачено. Тому пiд час складання акта слiд дотримуватися вимог п. 2 ст. 9 Закону України вiд 16.07.99 р. № 996 «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» (зi змiнами) та п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 24.05.95 р. № 88.

Саме тому в актi наданих послуг для надання йому юридичної сили i доказовостi слiд зазначити:

– детальний змiст та обсяг послуги;

пiдставу для провадження господарської операцiї (дату та номер договору);

– посади осiб, вiдповiдальних за господарську операцiю i правильнiсть її оформлення.

Слiд зауважити, що Кодекс не передбачає коригування бухгалтерського фiнансового результату рiзницi щодо витрат для участi в семiнарi (пiдвищеннi квалiфiкацiї) чи вiдрядження для отримання консультацiйних послуг. Крiм операцiй, якщо оплата за семiнар проводилася на користь низькоподаткового нерезидента або пов’язаної особи – нерезидента в межах контрольованих операцiй.

ПДФО, вiйськовий збiр

Дещо складнiше буде з ПДФО. Вiдповiдно до ст. 165 Кодексу не включаються до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу:

– кошти, одержанi платником податку на вiдрядження або пiдзвiт i розрахованi згiдно з п. 170.9 ст. 170 Кодексу (пп. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 Кодексу);

– сума витрат роботодавця у зв’язку з пiдвищенням квалiфiкацiї (перепiдготовкою) платника податку (пп. 165.1.37 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

А це означає, що важливого значений набуває документальне оформлення направлення працiвника на семiнар, постановка цiлi участi в такому заходi та документальне його пiдтвердження.

Якщо роботодавець оплачує вiдрядження працiвника, який представляє iнтереси пiдприємства, для отримання консультацiйних послуг, то сума, сплачена юридичною особою, не є доходом такого працiвника та вiдповiдно не є об’єктом обкладення ПДФО та вiйськовим збором. Пiдвищення квалiфiкацiї також не є об’єктом обкладення ПДФО та вiйськовим збором.

При цьому слiд звернути увагу на роз’яснення iз бази «ЗIР», а саме: якщо за умовами договору запрошеною стороною та отримувачем iнформацiйно-консультацiйних послуг є працiвник, то суму, сплачену юридичною особою (роботодавцем) за участь у семiнарi (конференцiї) за такого працiвника, слiд розглядати як дохiд, одержаний таким працiвником у виглядi додаткового блага, який включається до складу загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу та оподатковується за ставкою 18%.

Звернiть увагу, що отримувачем консультацiйних послуг є пiдприємство, яке вiдряджає працiвника для отримання консультацiйних послуг, а не працiвник. Тому слiд правильно оформити первиннi документи.

Незалежно вiд того, вiдряджає пiдприємство працiвника для отримання консультацiйних послуг чи направляє на пiдвищення квалiфiкацiї, такi витрати в межах норм не включатимуться до об’єкта обкладення ПДФО та вiйськовим збором. У звiтi за формою № 1ДФ вони вiдображаються за кодом 158 «Сума витрат роботодавця у зв’язку з пiдвищенням квалiфiкацiї (перепiдготовкою) платника податку».

ЄСВ

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.12.2010 р. № 1170 до перелiку видiв виплат, що провадяться за рахунок коштiв роботодавцiв, на якi не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, належать згiдно з п. 6 роздiлу 1 – витрати на вiдрядження, а саме: добовi (у повному обсязi), вартiсть проїзду, витрати на наймання житлового примiщення; п. 9 роздiлу 2 – витрати на пiдготовку та перепiдготовку кадрiв (крiм суми заробiтної плати, що зберiгається за основним мiсцем роботи працiвникiв, за час їхнього навчання з вiдривом вiд виробництва в системi пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв);

– витрати на оплату навчання працiвникiв у вищих навчальних закладах та установах пiдвищення квалiфiкацiї, професiйної пiдготовки та перепiдготовки кадрiв;

– стипендiї слухачам пiдготовчих вiддiлень, студентам, аспiрантам, направленим пiдприємствами на навчання з вiдривом вiд виробництва у вищi навчальнi заклади;

– оплата проїзду до мiсцезнаходження навчального закладу та назад;

– витрати, пов’язанi з органiзацiєю навчального процесу (придбання навчального матерiалу, оренда примiщень);

та п. 11 роздiлу 2 – витрати на платне навчання працiвникiв i членiв їхнiх сiмей, не пов’язане з виробничою потребою, згiдно з договором мiж пiдприємством та навчальним закладом.

Незалежно вiд того, вiдряджає пiдприємство працiвника для отримання консультацiйних послуг чи направляє на пiдвищення квалiфiкацiї, такi витрати в межах норм не будуть обкладатися ЄСВ.

Головним моментом є правильнiсть заповнення первинних документiв.

Приклад 1. Бухгалтера iз заробiтної плати вiдрядили з Житомира до Києва для отримання консультацiйних послуг на два днi, з 5 до 6 серпня. Виписали посвiдчення про вiдрядження. Видали аванс – 1152 грн (добовi 275,60 грн х 2, проїзд – 700,00 грн, проживання – 500,80 грн). 8 серпня працiвник подав звiт про використання коштiв, виданих на вiдрядження або пiдзвiт. Як вiдобразити господарськi операцiї на рахунках бухгалтерського облiку та для оподаткування?

За працiвником зберiгається заробiтна плата вiдповiдно до ст. 121 КЗпП.

Господарськi операцiї вiдображаються в облiку
як вiдрядження для отримання iнформацiйно-консультацiйних послуг

Господарськi операцiї

Сума, грн

Бухгалтерський облiк

дебет

кредит

Виданi пiдзвiт кошти 1152,00 372 301
Вiднесенi витрати на вiдрядження до витрат на пiдставi звiту та первинних документiв 1152,00 92 372

У формi № 1 ДФ суми не вiдображаються, оскiльки працiвник вчасно вiдзвiтувався за суми, що були наданi- пiдзвiт.

Приклад 2. Бухгалтера iз заробiтної плати направили з Житомира до Києва на пiдвищення квалiфiкацiї на два цнi з 5 до 6 серпня. 8 серпня працiвник подав звiт довiльної форми i попросив компенсувати витрати вiдповiдно до первинних документiв та постанови № 695. Як вiдобразити господарськi операцiї на рахунках бухгалтерського облiку та для оподаткування?

За працiвником зберiгається заробiтна плата вiдповiдно до ст. 122 КЗпП.

Господарськi операцiї вiдображаються
в облiку як компенсацiя витрат з пiдвищення квалiфiкацiї

Господарськi операцiї

Сума, грн

Бухгалтерський облiк

дебет

кредит

Вiднесено витрати на пiдвищення квалiфiкацiї до витрат
М
1152,00 92 378
Компенсацiя витрат з пiдвищення квалiфiкацiї 1152,00 378 301

Отже, перед оформленням документiв роботодавцю потрiбно чiтко визначитися:

працiвник вiдряджається для отримання консультацiйних послуг (у такому разi виписується посвiдчення про вiдрядження, видається аванс на вiдрядження, в наказi по пiдприємству, посвiдченнi про вiдрядження (якщо застосовується на пiдприємствi), договорi, актi наданих послуг, у звiтi про вiдрядження має бути прописана цiль: «Для отримання консультацiйних послуг на тему…»);

працiвника посилає пiдприємство на пiдвищення квалiфiкацiї (в такому разi в наказi по пiдприємству, договорi, актi наданих послуг, звiтi працiвника має бути прописана цiль: «Посилається для пiдвищення квалiфiкацiї з питань…»).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *